Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie : Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Wewnętrzne
 • Banner0
 • Banner1
 • Banner2
 • Banner3
 • Banner4
 • Banner5
1 2 3 4 5 6
css image gallery by WOWSlider.com v8.2

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Data publikacji: 20/12/10

Dzień dobry,

Zachęcam Państwa do zapisów na nowo otwarty kierunek studiów podyplomowych z zakresu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Rekrutacja trwa do końca lutego 2021 roku. Zgłoszenia można wysyłać bezpośrednio tutaj: ZGŁOSZENIE

Studenci oraz absolwenci WS EWS mają możliwość skorzystania z 15 % zniżki przy wyborze tego kierunku.


Więcej informacji dotyczącej kierunku

Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo wewnętrzne” to studia doskonalące, ukierunkowane na specjalistyczne kształcenie w zakresie bezpieczeństwa, w szczególności adresowane do:
- absolwentów studiów wyższych zawodowych lub magisterskich;
- pracowników administracji rządowej i samorządowej;
- pracowników wydziałów lub zespołów zarządzania i reagowania kryzysowego;
- funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, straży miejskich i innych służb;
- ratowników;
- pracowników, członków i działaczy organizacji pozarządowych i podmiotów działających
w zakresie bezpieczeństwa;
- druhów Ochotniczych Straży Pożarnych;
- organizatorów form edukacyjnych, sportowych i turystycznych;
- pracowników oświaty odpowiedzialnych za edukację dla bezpieczeństwa;
- nauczycieli szkół, w tym o profilu związanym z bezpieczeństwem.

Absolwenci studiów mają możliwość podjęcia pracy w rządowych i samorządowych instytucjach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności oraz w gminnych, powiatowych i wojewódzkich zespołach reagowania kryzysowego. Studia dają możliwość podniesienia kwalifikacji dla osób zatrudnionych w organizacjach pozarządowych, a także funkcjonariuszy służb mundurowych, których podstawowym obszarem zawodowym jest bezpieczeństwo.
Założeniem studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo wewnętrzne” jest wyposażenie absolwentów w odpowiednią wiedzę, ale również wskazanie na konieczność priorytetowego traktowania problemów obronności i bezpieczeństwa oraz przepisów prawnych, procedur postępowania i algorytmów dla określonych czynności.
W ramach studiów uczestnicy maja możliwość zapoznania się z istotą bezpieczeństwa, bezpieczeństwem w wymiarze globalnych, kontynentalnym, narodowym i lokalnym, zapotrzebowaniem na poczucie bezpieczeństwa, założeniami strategii bezpieczeństwa RP oraz znajomością instytucji bezpieczeństwa państwa, a także poznają rodzaje zagrożeń bezpieczeństwa. Ponadto istnieje możliwość szacowania ryzyka, a także poznania przyczyn wypadków oraz zasad udzielania pierwszej pomocy i Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Kształcenie w ramach studiów ma charakter interdyscyplinarny. Studia w wyniku połączenia wiedzy teoretycznej z zajęciami praktycznymi w formie ćwiczeń mają zadanie zapewnić słuchaczom zdobycie nowej lub poszerzenie posiadanej wiedzy.

Opis studiów

Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo wewnętrzne” cechuje wysoki poziom merytoryczny kształcenia i precyzyjne ukierunkowanie na konkretne potrzeby pracowników związanych z obszarem bezpieczeństwa. Studia dostarczą aktualną wiedzę na temat zagrożeń naturalnych, technicznych i społecznych. Studia oferują poszerzenie wiedzy i kompetencji słuchacza w zakresie bezpieczeństwa, systemu reagowania kryzysowego i ratownictwa wodnego oraz roli i zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, obrony cywilnej, podmiotów działających w zakresie ratownictwa wodnego, a także niesienia pierwszej pomocy lub kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zajęcia o charakterze teoretycznym i praktycznym realizują wykładowcy posiadający szeroką wiedzę, wysokie umiejętności lub bogate doświadczenie w swojej dziedzinie.
Studia „Bezpieczeństwo wewnętrzne” zostały przygotowane do realizacji w ramach obszaru nauk społecznych. Program studiów, o charakterze autorskim, dostosowany do wymogów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, został zaprojektowany, żeby w sposób kompleksowy zapoznać słuchacza ze współczesnym pojmowaniem bezpieczeństwa wewnętrznego. W programie zakłada się przedstawienie najważniejszych zagadnień, obszarów badawczych i współczesne nurtów rozwoju form bezpieczeństwa. Wykładowcami będą pracownicy naukowo – dydaktyczni i dydaktyczni oraz eksperci spoza Uczelni.
Studia trwające dwa semestry, w wymiarze 168 godzin.
Zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę. Studia kończą się egzaminem dyplomowym, a absolwenci otrzymują świadectwo studiów podyplomowych.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW:

Lp. Zagadnienie Wykładowca
1 Zarys teorii bezpieczeństwa Jakubczak Ryszard
2 Wiedza o państwie i prawie, wybrane problemy Stawicki Roman
3 Współczesne systemy polityczne Janik Krzysztof
4 Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego Jakubczak R.
5 Instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego Jakubczak Weronika
6 Prawo międzynarodowe Stankowska Iwona
7 Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej Zubrzycki Waldemar
8 Organizacja i zarządzanie Stawicki R.
9 Administracja publiczna Stankowska I.
10 Bezpieczeństwo informacyjne Stankowska I.
11 Terroryzm a bezpieczeństwo wewnętrzne Jałoszyński Kuba
12 Cyberbezpieczeństwo, współczesne uwarunkowania Nastuła Anna
13 Cyberterroryzm a bezpieczeństwo państwa Pruszyński Paweł
14 Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa Bieńkowski Jerzy
15 Instytucje bezpieczeństwa państwa Rozwadowski Piotr
16 Edukacja dla bezpieczeństwa, współczesne wyzwania Jakubczak R.
17 Ratownictwo medyczne i pierwsza pomoc Zieliński Ewa
18 Bezpieczeństwo zdrowotne Dzięgielewski Piotr
19 Bezpieczeństwo ekologiczne Bieńkowski J.
20 Obrona terytorialna Jakubczak R.
21 Zarządzanie kryzysowe Kisilowski Marek
22 Ratownictwo i ochrona ludności Feltynowski Mariusz
23 Filozofia i etyka bezpieczeństwa Stawicki R.
24 Planowanie obronne i cywilne Telak Jerzy
25 Logistyka w sytuacjach kryzysowych Kalbarczyk Magdalena
26 Komunikacja w sytuacjach kryzysowych Skomra Witold
27 Bezpieczeństwo wewnętrzne Stawicki R.
28 Pozarządowe formy bezpieczeństwa Telak J.
29 Formacje policyjne Telak J.
30 Negocjacje i mediacje w bezpieczeństwie i administracji Telak J.
31 Prewencja i profilaktyka w bezpieczeństwie i ratownictwie Skalski Dariusz
32 Bezpieczeństwo imprez masowych i zawodów sportowych Perdion Waldemar
33 Psychologiczne i socjologiczne aspekty bezpieczeństwa Szweda Edmund
34 Zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa Stawicki R.
35 Pomoc humanitarna Telak Oksana
36 Bezpieczeństwo lokalne Szweda E.
37 Bezpieczeństwo w oświacie i szkolnictwie Skalski D.
38 Język angielski (specjalistyczny) konwersatorium Telak O.
39 Seminarium dyplomowe Telak J.Egzaminy i zaliczenia

Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów ujętych
w programie studiów i złożenia pracy dyplomowej. Ocenę z egzaminu końcowego ustala się zgodnie na podstawie średniej z arytmetycznej ocen uzyskanych za odpowiedzi na pytania oraz pracy dyplomowej.

Szczegóły:

Czas trwania : 3 semestry
Forma studiów: wykłady, warsztaty, wsparcie e-learningowe
Termin studiów: REKRUTACJA W TOKU
Rozpoczęcie: LUTY 2021
Rekrutacja trwa do końca lutego 2021 r.

Zakończenie: wrzesień 2021 r.

Opłaty:

Płatność jednorazowa: 4000 zł +wpisowe Dla studentów WS EWS - 15 %
Płatność ratalna : 2 x 2200 zł + wpisowe Dla studentów WS EWS - 15 %
Wpisowe: 200 zł

Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie, Bank Pekao S.A.
Numer: 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808
Tytułem: studia podyplomowe oraz imię i nazwisko uczestnika

Z poważaniem,

Wojciech Modzelewski
Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WS EWS

Aktualności

21/07/23 Nasza "Piątka" na Igrzyska w Tokyo

Trzymamy kciuki i życzymy samych sukcesów.

21/07/01 SPRAWOZDANIE z V Konferencji naukowej pt. „Kultura fizyczna – współczesne dylematy i wyzwania”

21/05/12 Informacja dla kandydatów niepełnosprawnych i/lub przewlekle chorych.

21/03/22 Robert Lewandowski odznaczony Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia sportowe

21/03/02 Nowy numer czasopisma "Edukacja Wychowanie Sport"

21/02/12 Konferencja „Zimowa szkoła sportów wodnych, ratownictwa, rekreacji i rehabilitacji w wodzie” w Radomiu, 10 lutego 2021 roku

Nasi studenci i absolwenci

 • Sport0
 • Sport1
 • Sport2
 • Sport3
 • Sport4
 • Sport5
 • Sport6
 • Sport7
 • Sport8
 • Sport9
 • Sport10
 • Sport11
 • Sport12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
css image gallery by WOWSlider.com v8.2

Jak dojechać WS EWS Warszawa ?

Jak dojechać WS EWS Bielsko-Biała ?

Na skróty

Centrum Kursów Biuro Karier Platforma EWS Centrum Treningu Motorycznego Centrum Treningu Motorycznego Kontakt

Rekrutacja

Studia Licencjackie Warszawa Studia Magisterskie Warszawa Studia Licencjackie Bielsko-Biała Studia Podyplomowe WF Studia Podyplomowe SI

Uczelnia

Studia I stopnia (licencjackie) Studia II stopnia (magisterskie) Studia dla Sportowców Centrum Integracji Sensorycznej Galeria zdjęć

Kontakt

Dojazd Bielsko-Biała Dojazd Warszawa Kontakt
© 2016 Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie.
Wszystkie prawa zastrzeżone
NetVerse
Top