Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie : Trener Przygotowania Motorycznego
 • Banner0
 • Banner1
 • Banner2
 • Banner3
 • Banner4
 • Banner5
 • Banner6
 • Banner7
 • Banner8
 • Banner9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
css image gallery by WOWSlider.com v8.2

Wybierz język (choose lenguage ) :

       

Uprawnienia Trenerskie:

Jesteś zainteresowany sportem, rekreacją, treningiem personalnym, treningiem motorycznym i chciałbyś pracować w takich dziedzinach jak wychowanie fizyczne, sport wyczynowy, fitness? Jeśli tak, to studia licencjackie i magisterskimi w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie to coś dla Ciebie. 

Unikalny program łączący tytuł magistra Wychowania Fizycznego i dyplom Trenera Przygotowania Motorycznego. Zdobądź kompleksową wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu wychowania fizycznego, fitness, rekreacji sportu wyczynowego. W czasie studiów, nasi studenci mają możliwość zbudowania solidnego warsztatu pedagogicznego, instruktorskiego i trenerskiego w czasie praktyk, stażów i specjalistycznych warsztatów pod kierunkiem wybitnych nauczycieli, wykładowców, instruktorów i trenerów z wieloletnim doświadczeniem w pracy na najwyższym poziomie wyszkolenia.

Kierunek Wychowania Fizycznego połączony ze specjalizacją Instruktora Treningu Personalnego i Trenera Przygotowania Motorycznego oferuje studentom możliwość poznania najnowszych osiągnięć współczesnej nauki i praktycznych rozwiązań w dziedzinie wychowania zdrowotnego, fizycznego oraz sportu dzieci i młodzieży a także sportu wyczynowego. W ciągu kolejnych lat nauki, będziesz miał okazję zbudować solidny fundament teoretyczny w kluczowych dziedzinach anatomii, fizjologii, biomechaniki, antropomotoryki, teorii i metodyki sportu, teorii i metodyki treningu czy wychowania fizycznego i wielu innych a równocześnie nauczyć się zastosowania przyswojonych teorii w praktyce tak aby po uzyskaniu dyplomu śmiało wkroczyć na rynek pracy jako nauczyciel, trener czy manager sportu. 

Nasz interdyscyplinarny model da ci pełne zrozumienie podstaw procesu  treningu sportowego, naboru i selekcji do sportu, od oceny potrzeb, szerokiej gamy testów psychomotorycznych, przez planowanie cykli treningowych, obciążeń treningowych, najskuteczniejszych metod, form i środków treningu, do oceny efektów treningu, walki sportowej i współzawodnictwa, monitorowania stanu wytrenowania czy wreszcie procesów żywienia i odnowy biologicznej dla osiągania zamierzonych celów przygotowania i rezultatów w zawodach.

Praktyki, staże i warsztaty specjalistyczne są kluczowym elementem naszego unikalnego programu specjalizacji Trenera Przygotowania Motorycznego którego celem jest praktyczne przygotowanie naszych absolwentów do natychmiastowego podjęcia pracy zawodowej w wybranej dziedzinach i takich placówkach jak publiczne i prywatne kluby sportowe, szkoły, wyższe uczelnie, prywatne kluby fitness, akademie sportowe, itp.  

Nasz program składa się wykładów, pokazów, seminariów, laboratoriów, warsztatów, praktyk, specjalnych projektów indywidualnych i grupowych, obozów letnich i zimowych, praktycznych ćwiczeń pod kierunkiem wybitnych fachowców, w poszczególnych dziedzinach naukowych, których podstawowym celem jest łączenie zajęć w salach wykładowych ze zdobywaniem bieżących doświadczeń szkoleniowych i warsztatowych od pierwszego semestru studiów. Szczególny nacisk kładziemy na naukę rozwiązywania konkretnych problemów badawczych, pedagogicznych, warsztatowych, trenerskich oraz z zakresu programowania i planowania w wychowaniu fizycznym oraz w sporcie wyczynowym tak aby nasi absolwenci mogli zdobyć kompetencje które wyróżnią ich jako ekspertów w momencie wejścia na rynek pracy. 

Wszystkie przedmioty przygotowania ogólnego, ukierunkowanego i specjalistycznego są połączone w tematycznie sekwencje aby pomóc studentowi przygotować się, po uzyskaniu dyplomu magistra Wychowania Fizycznego i certyfikatu Trenera Przygotowania Motorycznego, do podjęcia próby uzyskania profesjonalnego akredytacji w formie Certified Strength and Conditioning Specialist oferowanego przez amerykańską organizację National Strength and Conditioning Association zrzeszającą profesjonalnych trenerów personalnych i przygotowania motorycznego.   

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie jest akredytowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do nadawania tytułu magistra wychowania fizycznego oraz krajowych certyfikatów instruktora treningu personalnego i przygotowania motorycznego które zapewniają szeroki wybór miejsc pracy w takich obszarach jak trening personalny, wychowanie fizyczne, rekreacja, turystyka, wychowanie zdrowotne, fitness i sport amatorski i wyczynowy. 

Informacje o programie kształcenia i poszczególnych kursach jest zgodne z rozkładem nauczania w roku akademickim 2018-2019 oraz podlega regularnym zmianom programowym tak aby być w zgodzie z najnowszymi osiągnięciami nauki oraz wytycznymi National Strength and Conditioning Association. 

Informacje poniżej mają charakter poglądowy i mają za zadanie pomóc w decyzji o wyborze toku studiów. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z dyrektorem programu dr. hab. Henrykiem Norkowskim [javascript protected email address] i/lub koordynatorem programu mgr Mariuszem Wartałowiczem (CSCS) [javascript protected email address].

Co Nas Wyróżnia 

 • Elastyczne tryby studiów: stacjonarny, niestacjonarny z opcjami indywidualnej organizacji nauczania dla pracujących i uprawiających sport wyczynowy
 • Nauka w nowoczesnej placówce dydaktyczno-badawczej jaką jest Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie dysponującej własnym centrum treningu motorycznego, centrum diagnostyki sportowej, centrum sportów walki wyposażonymi w sprzęt i aparaturę najwyższej, światowej klasy
 • Program studiów wychowania fizycznego i specjalizacji trenera przygotowania motorycznego odzwierciedlający najlepsze wzory i standardy ustalone przez National Strength and Conditioning Association z USA
 • Ekstensywne i intensywne praktyki oraz staże w prywatnych i publicznych ośrodkach sportu wyczynowego
 • Doskonała kadra pracowników dydaktycznych, naukowych i trenerów klasy mistrzowskiej
 • Od wielu lat Uczelnia zajmuje czołowe miejsca w rankingu ekonomicznych losów absolwentów http://ela.nauka.gov.pl/

Wymagania Programowe 

Program: MGR-TPM: Magister Wychowania Fizycznego z opcją Specjalności Trenera Przygotowania Motorycznego 

Całkowita Liczba Godzin: 323

Liczba Godzin Specjalizacji Trener Przygotowania Motorycznego (zaznaczona na żółto): 108

Student musi ukończyć pięcioletni program edukacyjny składający się z dwóch stopni: trzyletnich studiów licencjackich oraz dwuletnich studiów magisterskich obejmujących łącznie 323godziny kredytowych ECTS podzielonych na przedmioty: (I) kształcenia ogólnego, (II) podstawowe, (III) przedmioty kierunkowe, (IV) przedmioty do wyboru, (V) obozy sportowe, (VI) praktyki nauczycielskie/instruktorskie/trenerskie, oraz kursy fakultatywne w ramach specjalności (VII) instruktora treningu personalnego i (VIII) trenera przygotowania motorycznego.

Podana liczba godzin ECTS dla każdego przedmiotu zawiera zróżnicowaną ilość godzin wykładów i zajęć o charakterze praktycznym specyficznie do wymogów każdego przedmiotu. 

Trzyletnie studia licencjackie kończą się złożeniem i obroną pracy licencjackiej oraz fakultatywnie egzaminem teoretycznym i praktycznym w celu otrzymania dodatkowych uprawnień w postaci certyfikatu Instruktora Treningu Personalnego (ITP) nadanego przez Wyższą Szkołę Edukacja w Sporcie.

Dwuletnie studia magisterskie kończą się złożeniem i obroną pracy magisterskiej oraz fakultatywnie egzaminem teoretycznym i praktycznym w celu otrzymania dodatkowych uprawnień w postaci dyplomu Trenera Przygotowania Motorycznego (TPM) nadanego przez Wyższą Szkołę Edukacja w Sporcie.

Przedmioty zaznaczone kolorem żółtym (108 godzin ECTS) stanowią trzon programowy specjalizacji Trenera Przygotowania Motorycznego (Strength & Conditioning Coach) opracowanego dla zapewnienia najwyższego poziomu kształcenia przyszłych specjalistów według: (1) NSCA Guidelines and Standards opublikowanych w grudniu 2017 roku w Strength & Conditioning Journal, Volume 39, Number 6, (2) NSCA Basics of Strength & Conditioning Manual from 2012, oraz (3) NSCA Foundations of Fitness Programming from 2015.

Zespół Wykładowców 

Nasza kadra wykładowców akademickich składa się z doświadczonych profesorów, naukowców, trenerów klasy mistrzowskiej z Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie w Warszawie oraz innych uznanych polskich uczelni. Profesorowie ci, to nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym, obszernym dorobkiem naukowym, publikujący w uznanych krajowych i zagranicznych profesjonalnych wydawnictwach naukowych, Posiadający praktyczne doświadczenie zdobyte w pracy z zawodnikami wyczynowymi sportów indywidualnych i zespołowych reprezentujących najwyższy poziom zaawansowania.

dr hab. Henryk Norkowski

 • Dyrektor Programu (Trener Przygotowania Motorycznego Sportowca Wyczynowego)
 • Koordynator Prac Dyplomowych
 • Naukowe Podstawy Treningu Motorycznego 
 • Metodologia Badań Naukowych w WF i Sporcie
 • Antropomotoryka 
 • Periodyzacja Treningu

dr hab. n. med. Andrzej Wiśniewski

 • Fizjologia Sportu 
 • Fizjologia Wysiłku Fizycznego 

dr Elżbieta Piesiewicz

 • Anatomia Człowieka 
 • Anatomia Funkcjonalna 

dr Adam Stępień

 • Biomechanika Sportu i Analiza Ruchu 

dr Jacek Dembiński

 • Teoria i Metodyka Sportu
 • Teoria Treningu

mgr Jarosław Płusa

 • Metody Kontroli Efektów Treningowych i Sprawności Psychomotorycznych w Sporcie

mgr Dorian Łomża

 • Planowanie Treningu Motorycznego Sportowca Wyczynowego
 • Naukowe Podstawy Treningu Motorycznego Sportowca Wyczynowego
 • Kierownik Stażów Trenerskich (Trener Przygotowania Motorycznego)
 • Anatomia Funkcjonalna i Trening Funkcjonalny

mgr Mariusz Wartałowicz (MSS, CSCS)

 • Planowanie Treningu Motorycznego Sportowca Wyczynowego (S & C)
 • Naukowe Podstawy Treningu Motorycznego Sportowca Wyczynowego
 • Technika Ćwiczeń w Treningu Siły i Wybranych Cech Motorycznych 
 • Kierownik Praktyk Instruktorskich (Instruktor Treningu Personalnego i Motorycznego Sportowca Wyczynowego)
 • Periodyzacja Treningu

mgr Damian Jankowski

 • Żywienie w Sporcie Wyczynowym
 • Żywienie i Odnowa Biologiczna w Sporcie Wyczynowym

Perspektywy Karier 

Po spełnieniu wszystkich wymogów programowych, zdaniu wszystkich teoretycznych i praktycznych egzaminów, zaliczeniu obowiązkowych praktyk trenerskich oraz złożeniu i obronie pracy magisterskiej, studenci mogą się spodziewać znaleźć zatrudnienie w następujących sferach:

 • Profesjonalne kluby i sekcje sportowe
 • Amatorskie i rekreacyjne kluby i sekcje sportowe
 • Publiczne szkoły podstawowe, średnie i wyższe
 • Prywatne placówki oświatowe
 • Ośrodki fitness
 • Centra zdrowotne i rehabilitacji
 • Prywatne firmy i centra zdrowia
 • Ośrodki wypoczynkowe i rekreacyjne

Rekrutacja 
Szczegółowe informacje odnośnie procesu rekrutacyjnego w roku akademickim 2020/2021 na studia I-go stopnia (licencjackie) i II-go stopnia (magisterskie) jest podana tutaj: 
Licencjat: kliknij
Magister: kliknij 


Indywidualna Organizacja Studiów 
Uczelnia oferuje tryb studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na poziomie I (licencjat) oraz niestacjonarnych na poziomie II (magisterskim. Szczegółowe informacje dotyczące semestralnej organizacji studiów można znaleźć tutaj:
Licencjat: kliknij 
Magister: kliknij 


Struktura Opłat 
Strukturę opłat na rok akademicki 2020/2021 za studia I-go stopnia (licencjackie) i II-go stopnia (magisterskie) jest podana tutaj: 
Licencjat: Kliknij
Magister: Kliknij

Aktualności

20/06/17 Z przykrością informujemy iż w dniu 10 czerwca zmarł jeden z naszych studentów 2-go roku studiów magisterskich - Krystian Rytel.

20/05/19 IV Konferencja dorobku naukowego Studentów Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie

20/04/14 EWS ONLINE- Praca zdalna na Uczelni

20/02/26 28 marca 2020 r. - XV konferencja Naukowo - Dydaktyczna- Dolnośląskie Forum Oświatowe-„Pozytywna uwaga drogą do sukcesu dydaktycznego”

20/02/24 III Międzynarodowa konferencja naukowa Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna 23 Kwietnia 2020 r.

20/01/04 85. Plebiscyt na Najlepszego Sportowca Polski 2019 dzis głosujemy na naszych kolegów !

Nasi studenci i absolwenci

 • Sport0
 • Sport1
 • Sport2
 • Sport3
 • Sport4
 • Sport5
 • Sport6
 • Sport7
 • Sport8
 • Sport9
 • Sport10
 • Sport11
 • Sport12
 • Sport13
 • Sport14
 • Sport15
 • Sport16
 • Sport17
 • Sport18
 • Sport19
 • Sport20
 • Sport21
 • Sport22
css image gallery by WOWSlider.com v8.2

Jak dojechać WS EWS Warszawa ?

Jak dojechać WS EWS Bielsko-Biała ?

Na skróty

Centrum Kursów Biuro Karier Platforma EWS Centrum Treningu Motorycznego Centrum Treningu Motorycznego Kontakt

Rekrutacja

Studia Licencjackie Warszawa Studia Magisterskie Warszawa Studia Licencjackie Bielsko-Biała Studia Podyplomowe WF Studia Podyplomowe SI Master of Physical Education / Strength & Conditioning Coach

Uczelnia

Studia I stopnia (licencjackie) Studia II stopnia (magisterskie) Studia dla Sportowców Centrum Integracji Sensorycznej Galeria zdjęć

Kontakt

Dojazd Bielsko-Biała Dojazd Warszawa Kontakt
© 2016 Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie.
Wszystkie prawa zastrzeżone
NetVerse
Top